Hà Nội gỡ vướng trong việc xác định giá đất

. Về giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất ao, đất vườn liền kề với đất ở trong khu dân cư Giao Sở TN&MT thuê đơn vị tư vấn định giá đất ao, đất vườn liền kề với đất ở (theo hướng bằng tỷ lệ % trung bình tương ứng với giá đất cụ thể của đất ở liền kề) chung trên địa bàn TP; chủ trì cùng các sở, ngành thẩm định, báo cáo UBND TP quyết định trước ngày 31/5/2015. Theo đó, đối với các dự án đã được UBND TP phê duyệt giá đất cụ thể mà phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt và đang thực hiện việc GPMB dở dang thì tiếp tục thực hiện theo giá đất đã phê duyệt. Đối với các trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án công trình công cộng, công trình trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND TP quyết định đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án thì UBND quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư đề xuất giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Sở TN&MT thuê đơn vị tư vấn xác định giá, tổ chức xem xét, báo cáo Hội đồng thẩm định giá TP thẩm định, trình UBND TP quyết định

(Xây dựng) – UBND TP Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn.
Theo đó, đối với các dự án đã được UBND TP phê duyệt giá đất cụ thể mà phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt và đang thực hiện việc GPMB dở dang thì tiếp tục thực hiện theo giá đất đã phê duyệt. Khi thực hiện theo giá đất phê duyệt năm 2014, giá đất giao tái định cư và bán nhà ở tái định cư thực hiện theo giá đất xác định tại thời điểm năm 2014.
Đối với các dự án trong năm 2014 chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thì UBND quận, huyện, thị xã chủ động kiểm tra, rà soát chính sách quy hoạch về giá đất, tình hình giá đất phổ biến trên thị trường tại khu vực, đề xuất theo hướng: Nếu mức giá còn phù hợp thì đề xuất cho tiếp tục thực hiện; nếu không phù hợp thì đề nghị xác định lại theo quy định tại thời điểm thực hiện, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì cùng Ban chỉ đạo GPMB TP xem xét, báo cáo UBND TP quyết định.
Về giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất ao, đất vườn liền kề với đất ở trong khu dân cư: Giao Sở TN&MT thuê đơn vị tư vấn định giá đất ao, đất vườn liền kề với đất ở (theo hướng bằng tỷ lệ % trung bình tương ứng với giá đất cụ thể của đất ở liền kề) chung trên địa bàn TP; chủ trì cùng các sở, ngành thẩm định, báo cáo UBND TP quyết định trước ngày 31/5/2015.

Hình 1: Hà Nội gỡ vướng trong việc xác định giá đất

Hình 1: Hà Nội gỡ vướng trong việc xác định giá đất

Đối với các trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án công trình công cộng, công trình trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND TP quyết định đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án thì UBND quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư đề xuất giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Sở TN&MT thuê đơn vị tư vấn xác định giá, tổ chức xem xét, báo cáo Hội đồng thẩm định giá TP thẩm định, trình UBND TP quyết định.
Đối với các trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án do UBND quận, huyện, thị xã quyết định đầu tư thì UBND quận, huyện, thị xã tự quyết định việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, làm thủ tục báo cáo Sở TN&MT xem xét, lấy ý kiến thẩm định, trình UBND TP phê duyệt giá đất theo quy định.
Trường hợp có khó khăn, lúng túng không tự thực hiện được việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá thì UBND các quận, huyện và thị xã báo cáo, đề nghị Sở TN&MT thuê đơn vị tư vấn xác định giá và thực hiện các thủ tục phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định. Kinh phí thực hiện các nội dung nêu trên do các quận, huyện, thị xã tự lo theo quy định.
Đối với các dự án giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2003 đến nay mới thực hiện GPMB thì thời điểm xác định giá đất là kể từ ngày Sở TN&MT nhận được đủ hồ sơ xác định giá đất từ người sử dụng đất.
Đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm cấp có thẩm quyền quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.


Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất mà có truy thu tiền thuê đất cho khoảng thời gian sử dụng đất trước đó thì giá truy thu tiền thuê đất là trung bình giữa giá đất tại thời điểm công nhận quyền sử dụng đất và giá đất tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất. Bảo Nhi
0913.756.339