Rà soát 573 dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới

. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của các sở, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh để được tiếp tục triển khai, các dự án phải dừng, báo cáo UBND TP trước ngày 15/6/2015. Trên cơ sở thông tin của 573 dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các dự án đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư, giao nhiệm vụ lập dự án nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư quá 12 tháng, đề xuất, kiến nghị UBND TP, gửi Sở Xây dựng trong tháng 5/2015. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát các dự án đã được UBND TP giao đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng quá 12 tháng và các dự án chậm tiến độ quá 24 tháng, đề xuất, kiến nghị UBND TP, gửi Sở Xây dựng trong tháng 5/2015

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chỉ đạo các Sở rà soát các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố để xác định các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh, báo cáo UBND TP trước ngày 15/6/2015.


Để nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP, trên cơ sở kết quả tổng hợp 573 dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã được Sở Xây dựng báo cáo tại Văn bản số 8873/BC-SXD, ngày 4/11/2014, UBND TP yêu cầu:
Sở Xây dựng bổ sung và hoàn chỉnh đầy đủ các nội dung thông tin của 573 dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã rà soát; hồ sơ được tổng hợp gửi UBND TP và các sở, ngành, đơn vị có liên quan để theo dõi và xử lý các nội dung công việc có liên quan.
Trên cơ sở thông tin của 573 dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các dự án đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư, giao nhiệm vụ lập dự án nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư quá 12 tháng, đề xuất, kiến nghị UBND TP, gửi Sở Xây dựng trong tháng 5/2015.
Hình 1: Rà soát 573 dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới

Hình 1: Rà soát 573 dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan để thực hiện công tác hoàn chỉnh hạ tầng xã hội và khớp nối hạ tầng kỹ thuật theo chỉ đạo của UBND TP.
TP giao Sở Quy hoạch kiến trúc rà soát, tổng hợp các dự án. Căn cứ Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu được phê duyệt, phân loại các dự án phù hợp, các dự án không phù hợp, các dự án cần phải điều chỉnh, đề xuất, kiến nghị UBND TP, gửi Sở Xây dựng trong tháng 5/2015.
Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát các dự án đã được UBND TP giao đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng quá 12 tháng và các dự án chậm tiến độ quá 24 tháng, đề xuất, kiến nghị UBND TP, gửi Sở Xây dựng trong tháng 5/2015.
Sở Xây dựng rà soát, kiếm tra, xử lý theo thẩm quyền các dự án đang thực hiện nhưng vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý phát triển nhà theo quy định tại Nghị định số 212/2012/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ, đồng thời, tổng hợp các dự án chưa hoàn thiện đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đề xuất, kiến nghị UBND TP.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của các sở, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh để được tiếp tục triển khai, các dự án phải dừng, báo cáo UBND TP trước ngày 15/6/2015. Theo Hải Châu/cand.com.vn
0913.756.339