Sau cổ phần hóa, thù lao của lãnh đạo vẫn quá cao

Sau cổ phần hóa, thù lao của lãnh đạo vẫn quá cao

. Về quản lý tiền lương, tiền thưởng của người lao động, dự thảo đề xuất quy định quản lý tiền lương, tiền thưởng của người lao động, trong đó quỹ t

Ngày 29/5, SONA sẽ IPO 2,2 triệu cổ phần
Ngày 8/6, Giầy Thượng Đình đấu giá hơn 20% cổ phần
Vimico chào bán thỏa thuận 46,5 triệu cổ phần bị “ế”
. Về quản lý tiền lương, tiền thưởng của người lao động, dự thảo đề xuất quy định quản lý tiền lương, tiền thưởng của người lao động, trong đó quỹ tiền lương kế hoạch theo số lao động kế hoạch và mức tiền lương bình quân kế hoạch dựa trên mức tiền lương trong hợp đồng lao động và điều chỉnh tăng thêm gắn với mức tăng năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện năm trước liền kề. Theo đó, dự thảo đã nêu rõ những quy định về nội dung quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý; trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty…

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay hầu hết công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước chưa xây dựng được chính sách tiền lương phù hợp với điều kiện cụ thể, gắn với năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, hài hòa lợi ích của cổ đông, nhà nước và người lao động. 
Thậm chí, nhiều trường hợp lợi nhuận, năng suất lao động giảm nhưng tiền lương của người lao động và người quản lý vẫn tăng.


Bên cạnh đó, Bộ này cũng cho biết, các công ty thường quyết định tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người quản lý, trong đó có người đại diện vốn Nhà nước quá cao, tạo sự bất hợp lý so với hiệu quả sản xuất kinh doanh, chênh lệch quá mức so với người lao động trong nội bộ công ty, cũng như so với công ty nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Hình 1: Sau cổ phần hóa, thù lao của lãnh đạo vẫn quá cao

Hình 1: Sau cổ phần hóa, thù lao của lãnh đạo vẫn quá cao

Do đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng, việc ban hành Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là rất cần thiết.
Theo đó, dự thảo đã nêu rõ những quy định về nội dung quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý; trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty…
Về quản lý tiền lương, tiền thưởng của người lao động, dự thảo đề xuất quy định quản lý tiền lương, tiền thưởng của người lao động, trong đó quỹ tiền lương kế hoạch theo số lao động kế hoạch và mức tiền lương bình quân kế hoạch dựa trên mức tiền lương trong hợp đồng lao động và điều chỉnh tăng thêm gắn với mức tăng năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện năm trước liền kề.
Xác định quỹ tiền lương thực hiện căn cứ quỹ tiền lương kế hoạch và mức độ hoàn thành năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch.
TÂM AN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: