Thu hơn 33.000 tỷ đồng từ chuyển nhượng nhà, đất công